Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81
e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
za provedbu godišnjeg programa rada za 2019. godinu

Naziv projekta:
Stipendiranje studenata prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju i polaznika poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u 2019. godini (dio akademske godine 2018./2019. i dio akademske godine 2019./2020.)

Nositelj projekta:
Zaklada Zlatko Crnić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, 10000 Zagreb

I. Odjeljak PLAN PRIHODA Iznos
u kunama (kn)
Postotak u
ukupnim
prihodima
1. 2. 3. 4. 5.
1. 3512 Suosnivači - državni proračun 4.200,00 1,59 %
2. 3512 Suosnivači - jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave 18.600,00 7,04 %
3. 3531 Donacije 23.800,00 9,01 %
4. 3212 Članski doprinosi - fizičke osobe 60.000,00 22,72 %
5. 3212 Ostali suosnivači i ostali podupiratelji 155.000,00 58,69 %
6. 3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.500,00 0,95 %
UKUPNO I. (1+2+3+4+5) 264.100,00 100 %

 
I. Odjeljak PLAN RASHODA Plan izdataka
iz drugih
prihoda
Postotak
1. 2. 3. 4. 5.
1.   Materijalni rashodi (ukupno od 1.1. do 1.4.) 70.300,00 26,90 %
1.1 4251 Usluge komunikacije (poštanske i telefonske) 3.300,00 4,69 %
1.2. 4261 Uredski materijal 700,00 1,00 %
1.3. 4257 Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) 60.000,00 85,35 %
1.4. 4431 Usluge platnog prometa 3.300,00 4,69 %
1.5. 4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 3.000,00 4,27 %
2.   Rashodi za aktivnosti stipendiranja i pomoći
(ukupno od 2.1. do 2.3.)
191.000,00 73,10 %
2.1 4512 Stipendije studenti 144.000,00 75,39 %
2.2 4512 Stipendije postdiplomanti 17,000,00 8,90 %
2.3 4512 Pomoć djeci stradalih sudaca 30.000,00 15,71 %
UKUPNO II. (1+2) 261.300,00 100 %

 
III. Odjeljak PLAN PRIMITAKA OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA Plan primitaka Postotak
1. 2. 3. 4. 5.
1.   Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova 0,00 -
2.   Primici od dugoročnog zaduživanja od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici 0,00 -
3.   Primici od povrata glavnice danih zajmova 0,00 -
UKUPNO III. (1+2+3) 0,00 -

 
IV. Odjeljak PLAN IZDATAKA OD DANIH DUGOROČNIH ZAJMOVA ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE, DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TE OTPLATA GLAVNICE Plan izdataka Postotak
1. 2. 3. 4. 5.
1.   Izdaci od danih dugoročnih zajmova 0,00 -
2.   Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici 0,00 -
3.   Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova 0,00 -
UKUPNO III. (1+2+3) 0,00 -

 
V. Odjeljak PREZULTAT POSLOVANJA Planirani rezultat poslovanja  
1. 2. 3. 4. 5.
1. 5221 Višak prihoda 2.800,00  
2.   Višak prihoda - preneseni 1.142.683,00  
3.   Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 1.145.483,00  

Obrazloženje plana prihoda i plana rashoda te plana zaduživanja i otplata

I. Planirani prihodi

1. Suosnivači - državni proračun
Planirani prihodi iz državnog proračuna u 2019. godini su na istoj razini kao i u 2017. godini, te u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 1,59%.

2. Suosnivači - jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave
Članski doprinosi jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave planirani su u 2019. godini na bazi ostvarenih prihoda u 2018. godini u ukupnom iznosu od 18.600,00 kn, što čini 7,04% ukupno planiranih prihoda u 2019. godini.

3. Donacije
Donacije su u 2019. godini planirane u ukupnom iznosu od 23.800,00 kn, što čini 9,01% ukupnih planiranih prihoda.

4. Članarine i članski doprinosi - fizičke osobe
Ova stavka planiranih prihoda u 2019. godini odnosi se na uplate sudaca raznih sudova u Republici Hrvatskoj, koje se mjesečno izvršavaju kao obustave iz njihovih plaća i čini 22,72% ukupnih planiranih prihoda.

5. Ostali suosnivači i ostali podupiratelji
Planirani prihodi od uplata članskih doprinosa suosnivača te ostalih podupiratelja u 2019. godini u iznosu od 155.000,00 kn u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 58,69%.


 

II. Planirani izdaci

1. Materijalni izdaci tijekom provedbe projekta

1.1. Usluge komunikacije (poštanske, telefonske i internet)
Iskazani iznos od 3.300,00 kn obuhvaća troškove poštanskih usluga za slanje poziva na redovnu godišnju skupštinu i poziva na godišnju svečanost podupirateljima Zaklade, obavijesti podupirateljima Zaklade o godišnjem članskom doprinosi, ugovora donatorima i sl., troškove telefona te toškove interneta operatera.
Ukupan iznos navedenih usluga predstavlja 4,69% ukupnih materijalnih rashoda, odnosno 1,26% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.

1.2. Uredski materijal

Izdaci za uredski materijal odnose se na potrošni uredski materijal za omotnice poštanskih pisama, papir za dopise, papir u boji za izradu zasvjedočenja studentima i postdiplomantima stipendistima, obrasce naloga za plaćanje, toner za pisač i sl.
Planirani iznos od 700,00 kn čini 1,00% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 0,27% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.

1.3. Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto)

Ugovorene usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) u mjesečnom iznosu od 5.000,00 kn bruto obuhvaćaju osim vođenja poslovnih knjiga i podizanje izvoda sa žiro-računa, izradu tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, predaju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja, izradu posebnih izvještaja namijenjenih Zakladnom vijeću i Nadzornom odboru, arhiviranju dokumentacije i sl.

Planirani godišnji iznos od 60.000,00 kn čini 85,35% materijalnih rashoda, odnosno 22,96% ukupnih planiranih rashoda u 2019. godini.

1.4. Usluge platnog prometa

Usluge platnog prometa odnose se na usluge banaka za vođenje računa te usluge banaka za obavljanje transakcija po žiro-računu i planirane su u iznosu od 3.300,00 kn.
Planirani znos za navedene usluge čini 4,69% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,26% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.

1.5. Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su na bazi ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju, a u ovu skupinu rashoda čine rashodi za pokrivanje troškova studentima za dolazak na godišnju svečanost, rashodi za muzički program na godišnjoj skupštini, godišnjoj svečanosti i sl.

Planirani iznos od 3,000,00 kn čini 4,27% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,15% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.


 

2. Izdaci za aktivnosti projekta (ukupno od 2.1. do 2.3.)

2.1. Stipendije studenti

Za ak. godinu 2018./2019. planirana je dodjela 10 jednogodišnjih stipendija od 12.000,00 kn studenatima prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju, od kojiih isplate u 2018. godini iznose 43.200,00 kn a u 2019. godini će biti isplaćeno 100.800,00 kn.

U 2019. godini planirana je isplata 12 stipendija u zadnja 3 mjeseca 2019. godine u iznosu od 43.200,00 kn po natječaju za akademsku godinu 2019./2020.
Dakle, u 2019. godini će ukupno biti isplaćeno 144.000,00 kn na ime stipendija studentima prava.

Navedeni ukupni iznos od 144.000,00 kn čini 75,39% ukupnih planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 55,11% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.

2.2. Stipendije postdiplomanti

U 2019. godini planira se za ak. godinu 2018./2019. isplata dva semestra poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija u iznosu od 17.000,00 kn, te isplata školarine za dva semestra za akademsku godinu 2019./2020.. Ukupan iznos školarina od 17.000,00 kn čini 6,51% planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 6,51% ukupnih planiranih rashoda u 2019. godini.

2.3. Pomoć djeci stradalih sudaca

Planirani iznos isplate pomoći djeci stradalih sudaca od 30.000,00 kn (na bazi mjesečnog iznosa od 2.500,00 kn) čini 15,71% planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 11,48% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.


 

III. Planirani primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova

1. Primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova
U 2019. godini ne planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova.

2. Primici od dugoročnog zaduživanja od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici
U 2019. godini ne planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici.

3. Primici od povrata glavnice danih zajmova
U 2019. godini ne planiraju se primici od povrata glavnice danih zajmova.

 

IV. Planirani izdaci od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova

1. Izdaci od danih dugoročnih zajmova
U 2019. godini ne planiraju se izdaci od danih dugoročnih zajmova.

2. Izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici
U 2019. godini ne planiraju se izdaci od ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici.

3. Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova
U 2019. godini ne planiraju se izdaci za otplatu glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova.

 

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić

U Zagrebu, 7. lipnja 2018.

Napomena: Financijski plan Zaklade Zlatko Crnić za 2018. godinu i Godišnji program rada za 2019. godinu donijela je Skupština Zaklade Zlatko Crnić na XXVII. godišnjoj skupštini održanoj 7. lipnja 2018. (sukladno čl. 5. st. 1. i st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija )

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić