Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81
e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Godišnji program rada za 2019. godinu
- Obrazac proračuna projekta -

Naziv projekta:
Stipendiranje studenata prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju i polaznika poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u 2018. godini (dio akademske godine 2018./2019. i dio akademske godine 2019./2020.)

Nositelj projekta:
Zaklada Zlatko Crnić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, 10000 Zagreb

I. IZVORI FINANCIRANJA (prihod) Iznos
u kunama (kn)
Postotak u
ukupnim
prihodima
1. 2. 3. 4.
1. Državni proračun 4.200,00 1,59 %
2. Jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave 18.600,00 7,04 %
3. Donacije 23.800,00 9,01 %
4. Članarine i članski doprinosi - fizičke osobe 60.000,00 22,72 %
5. Ostali suosnivači i ostali podupiratelji 155.000,00 58,69 %
UKUPNO I. (1+2+3+4+5) 264.100,00 100 %

 
II. IZDACI (troškovi) Plan
izdataka
iz drugih
prihoda
Plan
izdataka
iz prihoda
1. 2. 3. 4.
1. Materijalni izdaci (ukupno od 1.1. do 1.4.) 70.300,00 26,90 %
1.1 Usluge komunikacije (poštanske i telefonske) 3.300,00 4,69 %
1.2. Uredski materijal 700,00 1,00 %
1.3. Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) 60.000,00 85,35 %
1.4. Usluge platnog prometa 3.300,00 4,69 %
1.5 Ostali nespomenuti materijalni rashod 3.000,00 4,27 %
2. Izdaci za aktivnosti (ukupno od 2.1. do 2.3.) 191.000,00 73,10 %
2.1. Stipendije studenti 144.000,00 75,39 %
2.2. Stipendije postdiplomanti 17.000,00 8,90 %
2.3. Pomoć djeci stradalih sudaca 30.000,00 15,71 %
UKUPNO II. (1+2) 261.300,00 100 %

Obrazloženje plana prihoda i plana utroška sredstava za provođenje projekta "Stipendiranje studenata prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju i polaznika poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u 2019. (dio akademske godine 2018./2019. i dio akademske godine 2019./2020.)"

1. Državni proračun
Planirani prihodi iz državnog proračuna u 2019. godini su na istoj razini kao i u 2018. godini, te u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 1,59%.

2. Jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave
Članski doprinosi jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave planirani su u 2019. godini na bazi ostvarenih prihoda u 2018. godini u ukupnom iznosu od 18.600,00 kn, što čini 7,04% ukupno planiranih prihoda u 2019. godini.

3. Donacije
Donacije su u 2019. godini planirane u ukupnom iznosu od 23.800,00 kn, što čini 9,01% ukupnih planiranih prihoda

4. Članarine i članski doprinosi - fizičke osobe
Ova stavka planiranih prihoda u 2019. godini odnosi se na uplate sudaca raznih sudova u Republici Hrvatskoj, koje se mjesečno izvršavaju kao obustave iz njihovih plaća i čini 22,72% ukupnih planiranih prihoda.

5. Suosnivači i ostali podupiratelji
Planirani prihodi od uplata članskih doprinosa suosnivača te ostalih podupiratelja u 2019. godini u iznosu od 155.000,00 kn u strukturi ukupnih planiranih prihoda predstavljaju udio od 58,69%.


 

II. Planirani izdaci

1. Materijalni izdaci tijekom provedbe projekta

1.1. Usluge komunikacije (poštanske, telefonske i internet)
Iskazani iznos od 3.300,00 kn obuhvaća troškove poštanskih usluga za slanje poziva na redovnu godišnju skuštinu i poziva na godišnju svečanost podupirateljima Zaklade, obavijesti podupirateljima Zaklade o godišnjem članskom doprinosi, ugovora donatorima i sl., troškove telefona te toškove interneta operatera. Ukupan iznos navedenih usluga predstavlja 4,69% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,26% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.

1.2. Uredski materijal
Izdaci za uredski materijal odnose se na potrošni uredski materijal za omotnice poštanskih pisama, papir za dopise, papir u boji za izradu zasvjedočenja studentima i postdiplomantima stipendistima, obrasce naloga za plaćanje, toner za pisač i sl.
Planirani iznos od 700,00 kn čini 1,00% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 0,27% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.

1.3. Usluge knjigovodstvenog servisa (bruto)

Ugovorene usluge knjigovodstvenog servisa (bruto) u mjesečnom iznosu od 5.000,00 kn bruto obuhvaćaju osim vođenja poslovnih knjiga i podizanje izvoda sa žiro-računa, izradu tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu i Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, predaju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja, izradu posebnih izvještaja namijenjenih Zakladnom vijeću i Nadzornom odboru, arhiviranju dokumentacije i sl.
Planirani godišnji iznos od 60.000,00 kn čini 85,35% materijalnih izdataka, odnosno 22,96% ukupnih planiranih izdataka.

1.4. Usluge platnog prometa

Usluge platnog prometa odnose se na usluge banaka za vođenje računa te usluge banaka za obavljanje transakcija po žiro-računu i planirane su u iznosu od 3.300,00 kn.
Planirani znos za navedene usluge čini 4,69% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,26% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.

1.5. Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Ostali nespomenuti materijalni rashodi planirani su na bazi ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju, a u ovu skupinu rashoda čine rashodi za pokrivanje troškova studentima za dolazak na godišnju svečanost, rashodi za muzički program na godišnjoj skupštini, godišnjoj svečanosti i sl. Planirani iznos od 3,000,00 kn čini 4,27% ukupnih materijalnih izdataka, odnosno 1,15% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.


 

2. Izdaci za aktivnosti (ukupno od 2.1. do 2.3.)

2.1. Stipendije studenti

Za ak. godinu 2018./2019. planirana je dodjela 10 jednogodišnji stipendija od 12.000,00 kn studenatima prava na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju, od kojiih isplate u 2018. godini iznose 43.200,00 kn a u 2019. godini će biti isplaćeno 100.800,00 kn.
U 2019. godini planirana je isplata 12 stipendija u zadnja 3 mjeseca 2019. godine u iznosu od 43.200,00 kn po natječaju za akademsku godinu 2019./2020.
Dakle, u 2019. godini će ukupno biti isplaćeno 144.000,00 kn na ime stipendija studentima prava.
Navedeni ukupni iznos od 144.000,00 kn čini 75,39% ukupnih planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 55,11% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.

2.2. Stipendije postdiplomanti

U 2019. godini planira se za ak. godinu 2018./2019. isplata dva semestra poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija u iznosu od 17.000,00 kn, te isplata školarine za dva semestra za akademsku godinu 2019./2020.. Ukupan iznos školarina od 17.000,00 kn čini 8,90% planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 6,51% ukupnih planiranih rashoda u 2019. godini.

2.3. Pomoć djeci stradalih sudaca

Planirani iznos isplate pomoći djeci stradalih sudaca od 30.000,00 kn (na bazi mjesečnog iznosa od 2.500,00 kn) čini 15,71% planiranih izdataka aktivnosti projekta, odnosno 11,48% ukupnih planiranih izdataka u 2019. godini.


 
Izvoditeljica projekta
Dubravka Burcar, dipl. iur., v.r.
Predsjednik Zakladnog vijeća
dr. sc. Danko Špoljarić, v.r.
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić