Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81
e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Natječaj
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Zagreb, 26. rujna 2018. godine
 
Zahtjev za dodjelu stipendije
Zahtjev za dodjelu stipendije
Izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka
Izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka

Na 148. sjednici Zakladnog vijeća održanoj dana 13. rujna 2018. godine odlučeno je da se tijekom rujna raspiše natječaj za dodjelu stipendija studentima (10 stipendija) i postdiplomantima (1 stipendija) svih Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

Oglasi će biti objavljeni na web stranici Zaklade, na oglasnim pločama svih Pravnih fakulteta te u stručnim pravnim časopisima.

Natječaj za studente bit će otvoren do 19.10.2018. godine, a za postdiplomante do 9.11.2018. godine.

 

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE
n a t j e č a j za dodjelu
STIPENDIJE ZAKLADE "ZLATKO CRNIĆ"

I.Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2018./2019.
Pravo na dodjelu stipendije imaju svi studenti II., III., IV. i V. godine studija na sveučilišnom studiju za magistra prava na svim pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 26 godina:
- ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija i
- ako im je prosjek ocjena iz položenih ispita u dosadašnjem studiju 4,0 ili više. Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.

II.Kandidati se vrednuju u skladu s Pravilnikom o stipendiranju i to na način da se boduje uspjeh u studiju, znanstveni ili stručni rad iz polja prava, nagrada dekana ili rektora (osim za uspjeh u studiju) i odgovarajuća međunarodna ili druga nagrada za osvojeno jedno od prva tri mjesta, vezana uz pravni studij, što se dokazuje ispravom ustanove ili organizatora natjecanja.

III.Zaklada dodjeljuje ukupno 10 stipendija

IV. Visina stipendije iznosi 1.200,00 kn mjesečno (listopad – srpanj).

V. Zahtjev se podnosi na obrascu koji se dobije u Dekanatu fakulteta ili u Upravi zaklade, a može se naći, kao i sam natječaj, i na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr.
Zahtjevu se prilaže: potvrda fakulteta o upisu, fotokopija indexa, potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, zahtjev za dodjelu stipendije i izjava o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka.
Kandidat je dužan priložiti i druge dokaze (o opravdanosti ponavljanja godine, znanstvenostručnim radovima, nagradama) ako u zahtjevu traži da se uzmu u obzir.

VI. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu:
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ" 10000 ZAGREB, Trg N.Š. Zrinskog 5
do 19. listopada 2018. godine.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.
O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu. Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 3 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.

VII. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

ZAKLADNO VIJEĆE RASPISUJE
n a t j e č a j za dodjelu
STIPENDIJE ZAKLADE "ZLATKO CRNIĆ" - POSTDIPLOMANTIMA


I. Natječaj se raspisuje za dodjelu 1 (jedne) stipendije studentima poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija iz područja građanskog, trgovačkog, upravnog, europskog, međunarodnog ili financijskog prava na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj.

II. Pravo na dodjelu Stipendije imaju polaznici, ne stariji od 35 godina:
- ako su na sveučilišnom studiju za magistra prava (ili na dodiplomskom studiju) imali prosjek ocjena 4,0 ili više,
- ako poznaju barem jedan svjetski jezik do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom,
- ako sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij,
- ako imaju dvije preporuke istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i redovnih profesora pravnih znanosti.

III. Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij.
Stipendija za plaćanje školarine za I. (prvi) i II. (drugi) semestar isplaćuje se fakultetu na temelju potvrde o upisu; za III. (treći), IV. (četvrti), V. (peti) i VI. (šesti) semestar osim potvrde o upisu sukladno Pravilniku o poslijediplomskom studiju treba priložiti i potvrdu fakulteta da je kandidat položio najmanje 30% (za III.), 50% (za IV.), 70% (za V.) odnosno 90% (za VI. semestar) odslušanih predmeta, sve uz ispunjenje i ostalih obveza prema studiju (izrada obveznih seminarskih radnji).

IV. Zahtjevu valja priložiti:
- potvrdu o upisu, položenim ispitima i ispunjenju ostalih obveza prema studiju i o visini školarine,
- potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena na dodiplomskom studiju,
- dvije preporuke istaknutih pravnika.
- izjavu o suglasnosti za prikupljanje osobnih podataka.
 
Natječaj i zahtjev nalaze se na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatkocrnic.hr.

V. Zahtjev zajedno s dokazima treba poslati preporučeno na adresu:
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ" 10000 ZAGREB, Trg N.Š. Zrinskog 5
do 9. studenoga 2018. godine.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.

VI. O rezultatu natječaja svi će kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon isteka roka za prijavu.
Nezadovoljni kandidat ima pravo prigovora Zakladnom vijeću u roku od 3 dana od primitka obavijesti. Prigovor se šalje poštom preporučeno na adresu Zaklade.

VII. Stipendist i Zaklada zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić