Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81
e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Podaci o zakladi
Utemeljenje:
Zaklada je temeljem rješenja Ministarstva uprave odnosno Središnjeg državnog ureda za upravu (klasa: UP/I-230-02/95-01/295 od 24. lipnja 1997., klasa: UP/I-230-01/01-01/40 od 14. lipnja 2002. i klasa: UP/I-230-01/04-01/5 od 28. siječnja 2004.) upisana u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj 1, uložak 20. Zaklada je rješenjem Ministarstva uprave od 22. srpnja 1993., klasa UP/I-230-02/93-01/34 bila upisana u Registar udruženja građena Republike Hrvatske.
 
Adresa Zaklade:
Zaklada Zlatko Crnić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, tel. (3851) 4801 183 i 4801 134,
faks (3851) 4801 181; e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr. MB 0426709.
OIB 34425332342
Žiroračun kod Poštanske banke Zagreb: 2390001-1100016857.
Devizni račun: 30101-16-2500-0426709, Zagrebačka banka, d.d. SWIFT ZTBA HR 2X.

 
Tko može biti član Zaklade?
Svaka fizička i pravna osoba koja, pored ostalog, preuzme obvezu da će kao član suosnivač ili kao član podupiratelj pridonositi godišnje najmanje onoliki iznos koji svojom odlukom utvrdi Skupština Zaklade.
 
Tko i kako upravlja Zakladom?
Zakladno vijeće upravlja Zakladom i odgovara za njezino poslovanje, a Nadzorni odbor nadgleda zakonitost poslovanja, a osobito pridržavanje Osnivačke odluke, Statuta, Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu sredstava i Pravilnika o pomaganju djeci smrtno stradalih sudaca. Djelatnost Zaklade je javna. Svi sastanci tijela Zaklade su javni. O radu Zaklade izvješćuje se javnost na odgovarajući način.
 
Članovi Zakladnog vijeća:
Dubravka Burcar (sutkinja Županijskog suda u Zagrebu), tajnica, Ivica Crnić (odvjetnik), Darko Horvat (tajnik Hrvatske odvjetničke komore), Branko Hrvatin (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske), mr. sc. Hrvoje Momčinović (sudac Ustavnog suda Repulike Hrvatske u m. i predsjednik Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu), dr. sc. Snježana Bagić (zamjenica predsjednika Ustavnog suda), mr. sc. Iris Gović Penić (sutkinja Županijskog suda u Zagrebu), dr. sc. Danko Špoljarić (predsjednik).
Vidi - svi dosadašnji članovi Zakladnog vijeća
 
Članovi Nadzornog odbora:
prof. dr. sc. Tatjana Josipović (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), predsjednik, prof. dr. sc. Marko Petrak (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Darko Horvat (tajnik Hrvatske odvjetničke komore).
Vidi - svi dosadašnji članovi Nadzornog odbora
 
Tko može biti stipendist Zaklade
Stipendisti mogu biti:
  • studenti svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) koji udovoljavaju visokozahtjevnim kriterijima: prosjek ocjena 4,0 i više, sudjelovanje u znanstvenom i stručnom radu, nagrade dekana i rektora i odgovarajuće međunarodne nagrade za izuzetan uspjeh
  • postdiplomanti poslijediplomskog studija građanskog, trgovačkog ili upravnog prava na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj koji nisu stariji od 35 godina, koji imaju prosjek ocjena 3,5 ili više, koji dobro poznaju jedan svjetski jezik, sami plaćaju školarinu za poslijediplomski studij i imaju preporuke istaknutih pravnika, posebno sudaca, državnih odvjetnika i redovitih profesora pravnih znanosti.
Sve se stipendije dodjeljuju nakon provedenog javnog natječaja na rok od godinu dana.
Pravo na stipendiju, prema posebnom Pravilniku, imaju i djeca sudaca koji su smrtno stradali obavljajući dužnost i poslove vezane uz rad suda.
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić